ઉજાસ

Tuesday, August 15, 2006

કલ્‍લુ કવ્‍વાલની કવ્‍વાલી

સુરતના પૂરની ચીતા રજૂ કરતી કલ્‍લુ કવ્‍વાલની કવ્‍વાલી વાંચવા જેવી છે. જેની લીંક આપી રહ્યો છું વાંચકોથી ગુજારીશ છે કે તે ની તરફ પણ એક નજર કરવામાં આવે. www.bazmewafa.blogspot.com

4 Comments:

Post a Comment

<< Home